Menü Mitarbeiter niedrigem Recht

Aus TraiNexWiki
Wechseln zu:Navigation, Suche

Menübuttons eines Mitarbeiters mit niedrigem Recht

Bu Start.png Bu Privat2.PNG Bu Kommunikation.PNG Bu Dozenten.PNG Bu Studiengang.PNG Bu logout.png
Daten Bu.PNG Bu Nutzersuche.PNG Bu Lehrarchiv.PNG Bu Klassenbuch.PNG
Bu Nutzergruppen.PNG Bu Mail.PNG Bu Archiv.PNG
Bu Pers Einsatzplan.PNG Bu Forum.PNG
Bu Pers Archiv.PNG Bu Aktuelles.PNG Bu Elearning.PNG
Bu Prüfungen.PNG Bu DiskForen.PNG Bu Einsatzplan.PNG Bu Glossar.PNG
Bu Bewertung.PNG Bu Chat.PNG Bu Aufteilung.PNG Bu Hausaufgaben.PNG
Bu Ressourcenverwaltung.PNG Bu Laufwerk.PNG
Bu Status.PNG Bu Email.PNG Bu Unternehmen.PNG
Bu Notizen.PNG Bu Mailausgang.PNG Bu Bibliothek.PNG
Bu Passwort.PNG Bu Maileingang.PNG
Bu opt Design.PNG